کلید واژه :

نابخردی

،

فاضلاب

،

پروژه فاضلاب

،

مصرف فاضلاب تصفیه شده

،

کشاوری

،

دیرین دیرین

،

پساب تصفیه شده فاضلاب

،

فواید طرح اجرای فاضلاب در تهران

،

منبع تامین آب کشاورزی


ثبت نظرات
captcha