پربازدیدترین ها

پساب تصفیه شده فاضلاب بهترین منبع تامین آب کشاورزی به روایت نابخردی دیرین دیرین

قوانین گودبرداری ساختمان به روایت دیرین دیرین

فیلم فواید طرح اجرای فاضلاب در تهران به روایت دیرین دیرین فاضلابلوژی

فیلم جمع آوری زباله ها با کمک سگ رباتیک

چگونه یک پمپ آب خانگی بسازیم

فیلم نوشیدن اشک پرنده توسط یک حشره

فیلم جعل کارت بهداشت و گواهینامه آموزش اصناف بهداشت محیط

بریدن گوش کودک زباله گرد توسط ماموران شهرداری

خشکسالی و آلودگی هوا در خوزستان به روایت دیرین دیرین

جنگ بر سر آب به روایت دیرین دیرین

خشکی زاینده رود ارومیه هامون بختگان به روایت دیرین دیرین

مصرف فاضلاب تصفیه شده در کشاوری به روایت دیرین دیرین

آب زلال و شفاف به روایت دیرین دیرین

ریختن آشغال و زباله در مسافرت به روایت دیرین دیرین

زباله های خشک و تر و تفکیک زباله از مبدا به روایت دیرین دیرین

زباله دان تاریخ تفکیک زباله از مبدا به روایت دیرین دیرین

تفکیک زباله از مبدا به روایت دیرین دیرین 1

تفکیک زباله از مبدا به روایت دیرین دیرین 2

فیلم بحران آب به روایت دیرین دیرین

مکانیزم عملکرد شیر دروازه ای