کلید واژه :

سوخت هیدروژن

هواپیمایی که با سوخت هیدروژن کار می کند

پایگاه خبری محیط زیست ایران

هواپیمایی که با سوخت هیدروژن کار می کند

محققان انگلیسی قصد دارند با بودجه ۳.۵ میلیون پوند هواپیمایی بسازند که به جای سوخت معمول هیدروژن مصرف می کند. نخستین نمونه عملیاتی این هواپیما در اوایل ۲۰۳۰ ساخته می شود.