کلید واژه :

زباله

زباله ها در حلقوم آبزیان

پایگاه خبری محیط زیست ایران

زباله ها در حلقوم آبزیان

شهرهایی ساحلی بواسطه شیب تند به سمت دریا و نزدیک بودن به ساحل و همچنین کانالهای هدایت آب باران به این سمت همواره زباله های آنها به سرعت تمام به دریا می ریزد و موجب رها شدن در سطح آب می شود.
بوی نامطبوع در تهران آزمونی برای کارایی سازمان های عمومی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

بوی نامطبوع در تهران آزمونی برای کارایی سازمان های عمومی

غروب چهارشنبه هفته گذشته به ناگاه خبر هایی از احساس بوی نامطبوع در بخش های مرکزی شهر تهران دست به دست شد، شهری که به طور روزانه و عادی در بعضی نقاط آن بو های نامطبوع حاصل از رها سازی فاضلاب های خام و تصفیه نشده از تصفیه خانه های داخل شهر و سوزاندن زباله های بعضی مراکز به مشام می رسد.
انفجار جمعیت و منابع آبی ثابت معضل بزرگ مازندران

پایگاه خبری محیط زیست ایران

انفجار جمعیت و منابع آبی ثابت معضل بزرگ مازندران

مازندران یکی از مناطق مسافرپذیر کشور است و هرچند گفته می شود از ورود این حجم گردشگر اقتصاد استان شکوفا خواهد شد اما در حال حاضر به دلیل نبود بسترهای مناسب جمعیت این استان روز به روز در حال افزایش بوده در حالی که منابع آبی ثابت و گاها در حال کاهش است، همین امر به زودی تبدیل به تهدیدی بزرگ برای حیات این منطقه خواهد شد.