کلید واژه :

دجله و فرات

بحران مرگ دسته جمعی ماهی ها در دجله و فرات

پایگاه خبری محیط زیست ایران

بحران مرگ دسته جمعی ماهی ها در دجله و فرات

10 روزی است که دو رودخانه دجله و فرات در عراق با پدیده عجیب و کم سابقه مرگ ده ها هزار قطعه ماهی مواجه شده اند امری که از یکسو موجب نگرانی عمومی شده و از طرفی عراق را در برابر یک بحران زیست محیطی و اقتصادی قرار داده است.