کلید واژه :

کشت سبزی با فاضلاب شهری

کشت سبزی ری با فاضلاب شهری

کشت سبزی ری با فاضلاب شهری

کشت سبزی و محصولات کشاورزی با فاضلاب، مدت هاست ذهن بسیاری از پایتخت نشینان را درگیر خود کرده است. موضوعی که رسانه ها به آن اصرار دارند و مسئولان آن را انکار می کنند.