کلید واژه :

واکسن بیماری سرطان

نقش ورزش در کاهش بیماری سرطان

پایگاه خبری محیط زیست ایران

نقش ورزش در کاهش بیماری سرطان

رییس هیات پزشکی ورزشی استان اصفهان می گوید افرادی که به فعالیت های ورزشی مشغول هستند تا ۳۰ درصد خطر بروز و ابتلا به سرطان در آن ها کاهش می یابد.
سن سرطان پایین آمده است

آغاز پویش ملی پیشگیری از سرطان پستان؛

سن سرطان پایین آمده است

مدیرعامل موسسه خیریه بهنام دهش پور، با عنوان این مطلب که ۵۶ درصد مراجعان به موسسه را زنان تشکیل می دهند، گفت: ۹۰ درصد این زنان با بیماری سرطان می آیند.