کلید واژه :

تعرفه فاضلاب

تعرفه فاضلاب شیراز بالاتر از پایتخت

در جلسه شورای شهر شیراز مطرح شد

تعرفه فاضلاب شیراز بالاتر از پایتخت

طرح افزایش تعرفه آب بها و انشعاب آب و فاضلاب در کلانشهر شیراز به صحن علنی شورا این شهر ارجاع شد که با مخالفت اکثریت اعضا مواجه شد.