کلید واژه :

فیلم

،

بحران آب

،

دیرین دیرین

،

کمبود آب

،

خشکسالی

،

خشکی زاینده رود

،

ارومیه هامون بختگان به روایت دیرین دیرین

ثبت نظرات
captcha